ปีใหม่นี้ ชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี และตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมี พร้อมกัน ที่ 999 วัดทั่วประเทศ พบกับกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม”

ปีใหม่นี้ ชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปี และตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมี พร้อมกัน ที่ 999 วัดทั่วประเทศ พบกับกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม”


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งในกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้ว ได้เกิดผลดีมากมาย เช่น ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ฯลฯ ทำให้เกิดเป็นกระแสความนิยม ที่คนไทยส่วนใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี โดยทั่วไปแล้ว
ในการประชุมที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายสมเกียรติ  ธงศรี /ผู้ตรวจราชการ พศ.) และคณะ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น ได้เกิดความคิดร่วมกันว่า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญเป็นพิเศษอย่างยิ่ง อันเนื่องจากคนไทยทั้งชาติ ได้ร่วมกันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย และความอาลัยยังไม่ได้จางหายไป จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลต่อเนื่องกันไป และในวาระที่คนไทยจะได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐   ที่จะมาถึงนี้ จึงน่าจะเชิญชวนคนไทยให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน เพื่อทำความดีให้ยิ่งๆขึ้น   เช่น การมีจิตอาสา การออกกำลังกาย  การลด ละ เลิก สิ่งไม่ดี น้ำเมา บุหรี่ และ อบายมุขต่างๆ  เป็นต้น อันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติบูชาที่มีอานิสงส์สูงสุด  ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  เพิ่มเติม  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  
ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือ ให้ทุกวัดที่จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอยู่แล้ว  ได้เพิ่มกิจกรรมเชิญชวนให้มีการตั้งสัจจะอธิษฐาน ทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้น  ดังกล่าว โดย สสส.และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จะผลิตใบลงนามตั้งสัจจะอธิฐานบำเพ็ญบารมีสนับสนุนถวายวัดทั่วประเทศ  ๙๙๙  วัด ซึ่งเมื่อลงนามแล้วประชาชนสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกที่บ้านเพื่อเน้นย้ำสัจจะอธิฐานได้ด้วย
มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อการขับเคลื่อนในกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียนร้อบ และได้รับความร่วมมือจากวัดทุกวัด องค์กรภาครัฐและเอกชน เห็นควรขอความเห็ชอบดังนี้
๑. ขอให้ทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีลฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสม
๒. ขอให้ทุกวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนพร้อมครอบครัว ลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติด และร่วมกันทำกิจกสรรมที่เป็นมงคลดังกล่าวที่วัดแทนการละเล่นหรือกิจกรรมที่รื่นเริงอย่างอื่น
๓. ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อแจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
๔. ส่วนกลาง ให้วัดนำร่อง จำนวน ๙ วัด ในเขตกรุงเทพมหานครและพุทธมนฑล เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
๕. ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานกับคณะสงฆ์ และส่วนราชการในจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้น
๖. ให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโดกาสวันขึ้นปีใหม่  พุทธศกราช ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หากจังหวัดใดมีคณะสงฆ์ ๒ ฝ่าย ให้ฝ่ายที่มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ เป็นประธาน และอีกฝ่ายเป็นรองประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ คณะกรรมการประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ให้ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นเลขานุการละเอียดปรากฏตามสำเนาโครงการฯที่แนบถวายในที่ประชุม
สำหรับกิจกรรมของวัดต่างๆที่เข้าร่วมมี จำนวน ๑๑ วัด ดังนี้

๑.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒.วัดไตรมิตรวิทยาราม
๓.วัดเทพศิรินทราวาส ๔.วัดพิชยญาติการาม
๕.วัดประยุรวงศาวาส ๖.วัดสามพระยา
๗.วัดยานนาวา ๘.วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
๙.วัดคลองเตยใน ๑๐.วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ
๑๑. วัดสระเกศ

“เครือข่ายงดเหล้า หวังว่าสังคมไทยใช้เวลาปีใหม่อย่างมีคุณภาพ มีค่านิยมเฉลิมฉลองแบบเสริมสิริมงคล ตั้งใจอธิษฐานทำความดี ลด ละ เลิกอบายมุข ใช้เวลาช่วงปีใหม่กับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ค่ำวันที่ 31 ธค.ทานข้าวร่วมกัน แล้วไปสวดมนต์ข้ามปี รุ่งเช้าปีใหม่ 1 มค. ทำบุญตักบาตร ไปไหว้พระ แล้วขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ เลือกมอบกระเช้าของขวัญที่สร้างเสริมสุขภาพ หรือจะจัดปาร์ตี้สุด cool แบบมันส์ได้ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อให้ปีใหม่ 2561 เป็นปีแห่งคุณภาพใหม่ร่วมกัน วอนธุรกิจเหล้าให้ขายอย่างรับผิดชอบ”

ที่มา : ข่าวสด

Comments

comments