พระคาถาแก้วสารพัดนึกหลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ

พระคาถาแก้วสารพัดนึกหลวงปู่โต๊ะ อินฺทสุวณฺโณ

นะโม ๓ จบ

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันานัง มะเหสินัง

ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส

สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะ

โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ

สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน

โสภิโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตุโม

ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระ สาระถี

ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฎิปุคคะโล

สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ

อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท

สิทธิธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร

ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม

สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก

กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห

กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว

พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ มะหาชะนา นุกัมปะโก

ธัมโม โลกุตตะโร วะโร สังโฆ มัคคะผะลัฎโฐ จะ

อินทะสุวัณณะ ปาระมี เถโร อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง

เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา

อันตะรายา จะ นัสสันตุ ปุญญะลาภะ มะหาเตโช

สิทธิกิจจัง สิทธิลาโภ สัพพะ โสตถี ภะวันตุ เม ติ

บทสวดของหลวงปู่โต๊ะก่อนจะนั่งสมาธิ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ>>>

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ>>

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ>>

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ>>

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ>>

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ>>

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ>>

กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ>>

มุสาวาทาเวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ>>

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ>>

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ นิจจะสีละวะเสนะ สาธุกัง อับปะมาเทนะ รักขิตัพพานิ >>

สีเลนะ สุคะติงยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนั นิพพุติงยันติ>>

ตัสสะมา สีลังวิโส ธะเย>>

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)>>

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)>>

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)>>

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ>>

อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมา สัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน>>

สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง>>

พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)>>

ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ>>

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สัทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก>>

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (กราบ)>>

สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ>>

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ>>

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ>>

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ>>

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ>>

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะรา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ>>

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตตัง โลกัสสาติ (กราบ)>>

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ>>

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ>>

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ>>

(อาจจะท่องคาถาชินบัญชรสัก 1 จบ ต่อจากนี้ก็ได้หรือคาถาอื่นๆที่ชอบถ้าไม่สามารถนั่งสมาธิได้)>>
อุ กาสะ ข้าพเจ้าจะขออาราธนา พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้า คุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ ข้าพเจ้าจะขอให้พระลักษณะปิติทั้ง๕ จงมาบังเกิดในจักขุทวาร โสตะทวาร ฆานะทวาร ชิวหาทวาร กายะทวาร แห่งข้าพเจ้าในกาลบัดนี้เถิด นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ (กราบ)>>

นั่ง สมาธิได้เลยแล้วแต่ถนัด หายใจเข้าพุท หายใจออกโธ จะหายใจยาวหรือหายใจสั้นลองสังเกตุการหายใจของเราที่รู้สึกเป็นธรรมชาติ สบายๆไม่อึดอัดภายในอกเป็นใช้ได้>>
คำบริกรรม พุทโธ / สัมมาอะระหัง / นะโมพุทธายะ / สมเด็จพ่อองค์ปฐม /นะโมโพธิสัตโต ฯลฯ>>

ข้อมุลจาก : หลวงปู่โต๊ะ.com

Comments

comments