มีกิจกรรมดีดีมาฝากจ้า “โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์สุขภาพคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่  เช่น  โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย อุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ โดยการที่คนเรามีสุขภาพดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงผลจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำให้มีสุขภาพดีด้วย เช่น การมีถนนหรือเส้นทางสัญจรที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การอยู่ในที่อยู่อาศัย โรงเรียน ที่ทำงาน หรือชุมชน ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางปัญญา และสุขภาพทางสังคม ซึ่งการทำงานของ สสส. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

ด้วย สสส.เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ผนวกกับความเชื่อมั่นว่าเยาวชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนมีสุขภาพดีได้ สสส. จึงดำเนิน โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อบ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อปลูกฝังความคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลจาก : สสส

Comments

comments