พ่อ-แม่ ก็บาปได้เช่นกัน ดังคำว่า “พ่อแม่รังแกฉัน”!

ขอยกตัวอย่างเรื่องที่ทำให้ พ่อ-แม่บาปอยู่บ้าง นั่นคือ เรื่องพ่อแม่รังแกฉัน

พ่อแม่บางคน (๑)
ทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลง ลูกของตนถูกทุกอย่าง
ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่นตนเองใน
ทางที่ผิด ชอบดูถูกคน เป็นตัวปัญหา แต่ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนสร้างปัญหา

พ่อแม่บางคน (๒)
ทำร้ายลูกด้วยการตามใจเขามากเกินไป ผลก็คือพ่อแม่กลายเป็นข้าช่วงใช้ของลูก ส่วน
ลูกกลายเป็น “ลูกบังเกิดเกล้า” ที่พ่อแม่ต้องยอมให้เขาทุกอย่าง ที่หนักกว่านั้นก็คือ ถ้า
พ่อแม่ไม่ยอมตามที่ลูกต้องการลูกบางคนก็ถึงขั้นทุบตีทำร้ายพ่อแม่
พ่อแม่บางคน (๓)
ทำร้ายลูกด้วยการไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทำผิด ทำเลว ทำบาป ผลก็คือ ลูกสูญ
เสียสามัญสำนึก แยกแยะถูกผิดดีชั่วไม่เป็น มองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรมว่า ดีเป็น
อย่างไร ชั่วเป็นอย่างไร จึงกลายเป็นนักเลงอันธพาล ระรานคนเขาไปทั่ว

************************************************

ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจคำว่าบาป ก่อนว่า บาป คือ อะไร โดยมากแล้ว บาป
หมายถึง  เจตนาในการทำอกุศลกรรมบถ 10 ประการ  มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น
รวมความคือ การทำอกุศลกรรมบถ 10 ประการ ชื่อทำบาป
ซึ่งจากข้อความบางตอนที่กระผมยกมาในคำสอน เรื่องพ่อแม่รังแกฉัน จะเห็นว่า
ไม่ได้มีการทำบาปที่เป็นอกุศลกรรมเลย คือ พ่อแม่ ไม่ได้ฆ่าบุตร ลักทรัพย์ พูดเท็จ
พูดหยาบ  หรือ    ทำอกุศลกรรมบถ 10 ประการต่อลูก    แต่เป็นการไม่ได้ทำหน้าที่
ของบิดา มารดาที่สมควร ดังเช่น สิงคาลกสูตร เช่น การไม่ห้ามปราบ สั่งสอน ในเมื่อ
ลูกทำชั่ว ทำไม่ดี หรือ ไม่แนะนำสิ่งที่ดีกับบุตร เป็นต้น    ซึ่ง หน้าที่ที่สมควร ที่บิดา
มารดา ควรมีต่อบุตร ในสิงคาลกสูตร มีดังนี้
๑. สอนให้งดเว้นจากการทำความชั่ว
๒. สอนให้ตั้งอยู่ในคุณความดี
๓. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ
๔. หาภรรยา (สามี) ที่มีความเหมาะสมให้
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัย (ในเวลาที่สมควร)
แต่ถ้า มารดา บิดา ไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้ ชื่อว่า ทำสิ่งที่ไม่สมควร คือ ไม่ได้ปกปิด
ทิศให้เรียบร้อย หรือ ชื่อว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของบิดา มารดาที่ดี แต่ไม่ได้หมายถึงว่า บิดา
มารดาทำบาป ทำอกุศลกรรม ครับ
ดังนั้นเราจะต้องแยกระหว่าง คำว่า บาป กับ คำว่า ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันสมควร ซึ่ง
เป็นจารีตศีล คือ การประพฤติปฏฺบัติที่สมควร ครับ  แต่ขณะใดที่ทำอกุศลกรรมบถ 10
ประการ มีการฆ่าสัตว์ เป็นต้น เช่น ฆ่าบุตร อย่างนี้ พ่อแม่ ทำบาป ทำอกุศลกรรม บิดา
มารดา พูดหยาบด้วยอกุศลต่อบุตร เป็นบาป สรุปได้ว่า บิดา มารดา จะเป็นบาปที่ทำ
กับบุตร คือ บิดา มารดา ทำอกุศลกรรมบถ 10 ประการ ที่ทำกับบุตร แต่การไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่อันสมควร ในสิงคาลกสูตร หรือ ในคำสอน พ่อแม่รังแกฉัน 14 ประการ    ไม่ได้
หมายถึง ทำบาป เพราะไม่ได้ทำอกุศลกรรมบถ แต่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดี ที่ บิดา มารดา
ควรทำกับบุตร
ขอบคุณที่ร่วมอ่านค่ะ ขอให้ท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะคะ

 

Comments

comments